064 1132 693
info@ordinacijanepsitim.rs

Neurorazvojni poremećaji

Šta su neurorazvojni poremećaji?

Neurorazvojni poremećaji su poremećaji koji nastaju tokom razvojnog perioda deteta i uključuju značajte teškoće u sticanju i izvođenju intelektualnih, motornih, govorno-jezičkih i društveno-socijalnih funkcija.

Prema najnovijoj zvaničnoj klasifikaciji njih čine:

  • Poremećaji intelektualnog razvoja
  • Razvojni poremećaji govora ili jezika
  • Poremećaji iz spektra autizma
  • Razvojni poremećaji učenja
  • Razvojni poremećaji motorne koordinacije
  • ADHD (poremećaj sa deficitom pažnje i hiperaktivnošću)
  • Stereotipni poremećaji pokreta
  • Ostali specifični neurorazvojni poremećaji

Šta je uzrok nastanka neurorazvojnih poremećaja?

Uzrok nastanka neurorazvojnih poremećaja je u mnogim slučajevima nepoznat, ali se pretpostavlja da su prvenstveno posledica genetičkih ili drugih faktora prisutnih još od rođenja.

Određeni broj ovih stanja može nastati usled povreda ili bolesti centralnog nervnog sistema nastalih tokom razvojnog perioda deteta.

Takođe, nestimulativna sredina u kojoj dete odrasta, izostanak mogućnosti učenja i sticanja iskustva, važni su faktori koji doprinose nastanku neurorazvojnih poremećaja i neophodno ih je razmotriti pri proceni razvoja deteta.

Nepsi Tim je tim lekara i saradnika sa više od 20 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima. Naša ordinacija specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema iz oblasti neurologije i psihijatrije prvenstveno dečjeg i adolescentnog doba kao i rano prepoznavanje neurorazvojnih poremećaja i specifičnih problema u učenju.
Nepsi Tim
Dvadesetsedmog marta br.3 11060 Beograd
info@ordinacijanepsitim.rs
Copyright ©
2024
Nepsi Tim |
Izrada Sajta Alpha Media